PHP实现二叉树

我们知道常见的数据结构,如:链表、栈、队列,从物理上或者逻辑上来说,存在一定的前后次序,并且前驱和后继是唯一的,因此称之为线性结构。然而,实际上,链表的循秩访问等的操作,复杂度都相对高。而树的数据结构,可以把两种结构的优势结合起来。

与线性结构不同,树不存在天然的直接后继或者直接前驱关系,不过,我们可以通过自己定义一些约束,在树中确定节点之间的线性次序。

树属于半线性结构。树也由一组顶点以及之间的联边组成,外加指定一个特定的根节点。

二叉树

如果每个节点最多有两个孩子,即每个节点的度数均不超过2,称为二叉树。

二叉树中,如果同一节点的孩子以左右区分,称为有序二叉树。特别地,不含一度节点的二叉树称作真二叉树。二叉树是不失一般性地,比如一个多叉树,如果可以定义兄弟节点的次序,那么可以转换为一颗二叉树。

tree-two-20180915.jpg

代码

class Node{
  public $value;
  public $left;
  public $right;
}

//先序遍历
function Firstorder($root){
  $stack = [];

  array_push($stack,$root);

  while(!empty($stack)){
    $center_node = array_pop($stack);

    echo $center_node->value.' ';

    if($center_node->right != null){
      array_push($stack,$center_node->right);
    }

    if($center_node->left != null){
      array_push($stack,$center_node->left);
    }
  }
}

//中序遍历
function Middleorder($root){
  $stack = [];
  $center_node = $root;

  while (!empty($stack) || $center_node != null) {
    while ($center_node != null) {
      array_push($stack, $center_node);
      $center_node = $center_node->left;
    }

    $center_node = array_pop($stack);
    echo $center_node->value . " ";

    $center_node = $center_node->right;
  }
}

//后序遍历
function Afterlorder($root){
  $stack = [];
  $outstack = [];
  array_push($stack,$root);

  while(!empty($stack)){
    $center_node = array_pop($stack);

    array_push($outstack,$center_node);

    if($center_node->left != null){
      array_push($stack,$center_node->left);
    }

    if($center_node->right != null){
      array_push($stack,$center_node->right);
    }
  }

  while(!empty($outstack)){
    $center_node = array_pop($outstack);
    echo $center_node->value.' ';
  }

}


$a = new Node();
$b = new Node();
$c = new Node();
$d = new Node();
$e = new Node();
$f = new Node();
$a->value = 'A';
$b->value = 'B';
$c->value = 'C';
$d->value = 'D';
$e->value = 'E';
$f->value = 'F';
$a->left = $b;
$a->right = $c;
$b->left = $d;
$c->left = $e;
$c->right = $f;

Firstorder($a);

echo '<br/><br/><br/>';

Middleorder($a);

echo '<br/><br/><br/>';

Afterlorder($a);
//输入分别是
//A B D C E F 

//D B A E C F 

//D B E F C A

本文为ctexthuang原创文章,转载请注明来自ctexthuang_blog

tag(s): none
show comments · back · home
Edit with markdown
召唤看板娘